Program 2024

Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2024 08:30 – Samling, utställningar, kaffe

09:30 – Inledning. Jan Marcusson, professor emeritus, Linköpings Universitet 

09:35 –  Digital egentestning av kognitiva funktioner. Hur kan kognitiva funktioner testas på ett effektivt sätt redan i hemmet? Eller digitalt på mottagningen? Vilka är målgrupperna? Hur säkra och valida är de digitala kognitiva testerna och vad mäter dom? Hur och var kan de implementeras i vården? Jens Berggren, leg psykolog, Mindmore

10:15 Bloddiagnostik av kognitiva sjukdomar, utveckling och framtid. En översikt av blodmarkörer för diagnostik av Alzheimers sjukdom och deras plats i den kliniska vardagen. Hur förhåller sig markörerna i relation till ålder. Sebastian Palmqvist, överläkare, docent, Lunds Universitet

11:00 – Bensträckare

11:10 – Kliniskt diskussionsforum.  Second opinion av Kaj Blennow, professor vid Göteborgs Universitet: Evidensläget för blodmarkörer. 

Krav på transparens för diagnostiska verktyg vid utredning av kognitiv sjukdom. Kognitiva tester resp. biologiska markörer. Selektionsbias?  Referensmaterial? Åldersnormering? ”Certifiering”?

11:45 – Lunch

13:00 – Inledning. Moa Wibom, överläkare, verksamhetschef, Kognitiv Medicin, Ängelholm

13:05 – Konfusionstillstånd. Klinisk bild och bakomliggande mekanismer. Vilka är de senaste rönen vad beträffar prevention, utredning och behandling? Förslag på skattning/screening i samband med slutenvård?  Sibylle Mayer Standar, överläkare, Minnesmottagningen, Gävle/ Hudiksvall

13:45 – BPSD registret – ett sätt att mäta subjektiv livskvalitet på ett objektivt sätt hos äldre med kognitiv sjukdom Erfarenheter från särskilda vård och omsorgsboenden på Kungsholmen, Stockholm stad Beata Terzis, med dr, leg. psykolog, sakkunnig i kognition Kungsholmen sdf

14:30 – Dialog kring BPSD och vårdkvalitet. Finns det kunskapsglapp? Eller är bara “verksamhetsglapp”? Hur förbättra omsorgen av de svårast sjuka med kognitiv sjukdom?

14:45 – Kaffe 

15:00 – Kliniskt forum kring diagnostik och behandling. Aktuella frågor från deltagare. Uppdatering kring det senaste om immunterapi mot Alzheimers sjukdom. Jan Marcusson och Moa Wibom 

15:45 – Avslutning. Moa Wibom

Scroll to top