Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2024

Bonnier Konferens, Stockholm, torsdag 14 mars, 2024

Under 2023 och 2024 inträffar flera milstolpar inom området kognitiva sjukdomar. Det kanske mest betydelsefulla är registreringen av ett immunterapi-preparat i USA sommaren 2023 och i slutet på september även i Japan. Vi väntar nu på beslut från den europeiska läkemedelsmyndigheten. 

Vid Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2024  kommer vi därför att ha en viss “beredskap”  ifall vi till programmet behöver lyfta in nyheter just kring behandlingen av Alzheimers sjukdom.

Som en omedelbar konsekvens av framtida behandlingsmöjligheter aktualiserar vi det senaste kring diagnostiken av kognitiv sjukdom. Och tittar lite närmare på både kognitiv testning och blodmarkörer. Hur nära kliniken och hur hållbara/säkra är de nya metoderna med digital testning respektive blodmarkörer?  

Läs mer om programmet för 2024 nedan.  

Nedan beskrivs kort ett par av programpunkterna:

.

 

 

 

Digital testning av kognitiva funktioner

Ökade krav på diagnostik av kognitiva sjukdomar i tidigt skede har också inneburit ökade krav på testning av kognitiva funktioner. Samtidigt är glappet mellan “basal utredning” enligt Socialstyrelsens rekommendationer med Minimentaltest och Klock-test och den resursbegränsade neuropsykologiska utredningen stort. Utvecklingen av digitala tester kan därför vara ett intressant alternativ för ökad effektivitet i vården, både primärvård och specialistvård. Men innan nya verktyg används i vården är det viktigt veta för och nackdelar med dem. Här har vi chans att kritiskt granska och ställa frågor till en av upphovspersonerna bakom digital testning i Sverige idag. 

Blodmarkörer vid kognitiv sjukdom

Biomarkörer för diagnostik av kognitiv sjukdom fortsätter att vara en viktig pusselbit i den diagnostiska processen. På senare tid har vi i dagspressen tagit del av att man genom “blodprover” kan ställa kognitiva sjukdomsdiagnoser. Men stämmer det? Vad visar “kognitiva blodprovsmarkörer” när det gäller risk för eller diagnostik av kognitiv sjukdom. Är dom verkligen klara att introduceras i klinisk vardag?

Fortsatt hybridmöte

Vi sände konferensen 2022 och 2023 digitalt till hälften av deltagarna. Det fungerade i stort sett bra, men givet den tekniska begränsningen fanns det saker som kunde varit bättre. Det är en utmaning för föreläsaren och moderatorn att samtidigt ta in publik i salen och digitalt. Interaktiviteten blir sämre för de digitala deltagarna. Ett problem var också att vi inte alltid kom ihåg att upprepa frågor i salen som ställdes utan mikrofon. Därför hoppas vi nu som då att flertalet deltagare väljer att vara fysiskt på plats under dagen. 

Men utvärderingarna för hela dagen var generellt positiva och många deltagare uttryckte behovet av detta forum för utbyte av erfarenheter även för de som inte kan vara med på plats, varför vi fortsätter att sända mötet digitalt.

För kännedom så  kommer vi av upphovsrättsliga skäl inte tillhandahålla inspelningar av dagen.  

Ställa ut?

Vill du ställa ut på den aktuella konferensen? 
Hör av dig till Pia.Johansson@eventman.nu

Akademiforum

Akademiforum bjuder in forskare från hela landet att medverka i spridningen av ny kunskap anpassad till dom som behöver den i sitt arbete och för sin professionella utveckling. Hör av dig om du har idéer till ytterligare seminarier . Läs mer.

Scroll to top