Nationell konferens om kognitiva sjukdomar 2024

Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar äger rum torsdagen den 14 mars 2024 i Bonnier Konferens, Stockholm

Under 2023 och 2024 inträffar flera milstolpar inom området kognitiva sjukdomar. Det kanske mest betydelsefulla är registreringen av ett immunterapi-preparat i USA sommaren 2023 och i slutet på september även i Japan. Vi väntar nu på beslut från den europeiska läkemedelsmyndigheten. 

Vi kommer därför att ha en viss “beredskap” kring vårt program för 2024 ifall vi behöver lyfta in nyheter just kring behandlingen av Alzheimers sjukdom.

Som en omedelbar konsekvens av framtida behandlingsmöjligheter aktualiserar vi det senaste kring diagnostiken av kognitiv sjukdom. Och tittar lite närmare på både kognitiv testning och blodmarkörer. Hur nära kliniken och hur hållbara/säkra är de nya metoderna med digital testning respektive blodmarkörer?  

Läs mer om programmet för 2024 på den aktuella programsidan. 

 

Digital testning av kognitiva funktioner

Ökade krav på diagnostik av kognitiva sjukdomar i tidigt skede har också inneburit ökade krav på testning av kognitiva funktioner. Samtidigt är glappet mellan “basal utredning” enligt Socialstyrelsens rekommendationer med Minimentaltest och Klocktest till och den resursbegränsade neuropsykologiska utredningen stort. Utvecklingen av digitala tester kan därför vara ett intressant alternativ för vården, både primärvård och specialistvård.

Blodmarkörer vid kognitiv sjukdom

Biomarkörer för diagnostik av kognitiv sjukdom fortsättare att vara en viktig pusselbit i den diagnostiska processen. På senare tid har vi i dagspressen tagit del av att man genom “blodprover” kan ställa kognitiva sjukdomsdiagnoser. Men stämmer det? Vad visar “kognitiva blodprovsmarkörer” när det gäller risk för eller diagnostik av kognitiv sjukdom. 

BPSD och livskvalitet hos äldre i särskilda boenden

En analys av BPSD data kan ge oss värdefull information om livskvalitet och levnadsförhållanden för målgruppen medelsvårt och svårt sjuka personer med kognitiv sjukdom i olika omsorgsboenden. 

Konfusionstillstånd

Konfusion är ett fruktat men vanligt tillstånd hos äldre och särskilt hos de med kognitiv sjukdom. Och är förknippad med ökad risk för ytterligare sjuklighet och död. Vilka är de senaste rönen kring hantering av konfusion?

Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2025

Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2025 äger rum torsdagen den 13 mars i Bonnier Konferens.  

Akademiforum

Akademiforum förmedlar ny kunskap till verksamheter genom att bjuda in forskare, verksamheter och företag som kan presentera de senaste rönen baserade på forskning och utveckling och som låter sina data bli kritiskt granskade av en professionell publik. Vad beträffar Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar har den efter 15 år kommit att bli Sveriges viktigaste arena för dialog för vården när det gäller den medicinska utvecklingen inom kognitiva sjukdomar . Läs mer.

Scroll to top